Όροι & Προϋποθέσεις

Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει δημιουργήσει τον διαδικτυακό τόπο casaview για να προσφέρει διαφημιστικές υπηρεσίες στους εγγεγραμμένους πελάτες. Ο casaview είναι ένας ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, από όλους τους Νομούς της Ελλάδας. Η χρήση του casaview συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου casaview αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διαδιαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον διαδικτυακό τόπο casaview. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο διαδικτυακό τόπο casaview οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

 Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του casaview, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η καταχώρηση των συμβαλλομένων θα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα και θα παύει μόνο στην περίπτωση που το ζητήσει εγγράφως από την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. το μέλος. Το κόστος και η μορφή καταχώρησης καθορίζονται από το ειδικό έντυπο καταχώρησης που αποστέλλεται στον συμβαλλόμενο και ο οποίος τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους όρους του εν λόγω συμφωνητικού. Η εταιρεία υποχρεούται μετά την πληρωμή του μέλους για την εγγραφή του στο casaview να έχει δημιουργήσει την γραμμική καταχώρησή του, η οποία θα είναι πλέον εμφανής σε περίπτωση αναζήτησης από επισκέπτες. Το περιεχόμενο της διαφημιστικής καταχώρησης δημιουργείται, ανανεώνεται ή αλλάζει από το ίδιο μέλος, σε συνεργασία με την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. . Το μέλος στην διαφημιστική του καταχώρηση μπορεί να περιλάβει κείμενα και φωτογραφίες που αφορούν στην επιχείρησή του, τα προϊόντα και υπηρεσίες που προωθεί ή εξειδικεύεται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με κάθε τρόπο δεσμεύεται να παρέχει στο διαδικτυακό τόπο casaview όλες τις πληροφορίες που αφορούν την καταχώρηση/ διαφήμιση των μελών και οι οποίες έχουν εγγράφως συμφωνηθεί και κοινοποιηθεί στην εταιρία.

 Ο διαδικτυακός τόπος casaview, παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον διαδικτυακό τόπο casaview προκειμένου:

 - Να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα του μέλους.

 - Να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 - Να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο casaview

 Eκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα κλπ), όλα τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου casaview (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και εν γένει αρχεία που αφορούν στην MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και του διαδικτυακού τόπου casaview) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

 Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο casaview, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων.

 Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του διαδικτυακού τόπου casaview όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου casaview. Tα μέλη και οι επισκέπτες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα το με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του casaview ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη)προερχόμενη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου casaview ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ’ αυτό, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους. Σε κάθε περίπτωση η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του διαδικτυακού τόπου casaview για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του διαδικτυακού τόπου casaview, τα οποία κοινοποιούνται στην MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. από τους ιδίους.

 Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών των υπηρεσιών της MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν.3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα.

 -Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αφού ενημερώσουν προηγουμένως εγγράφως την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. .

 -Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των πελατών του διαδικτυακού τόπου casaview σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

 -Έχει τη ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του διαδικτυακού τόπου casaview έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms, mms κλπ.

 -Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του διαδικτυακού τόπου casaview. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του διαδικτυακού τόπου casaview καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον διαδικτυακό τόπο casaview.

 -Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών.